ZAKRES USŁUG

ZAKRES USŁUG DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Pomoc prawna na rzecz klientów indywidualnych obejmuje porady prawne w formie konsultacji osobistych oraz reprezentowanie w sprawach z zakresu:

PRAWO CYWILNE

SPRAWY RODZINNE

 • sprawy o rozwód
 • separację
 • podział majątku
 • postępowanie w sprawach ze stosunków między rodzicami a dziećmi
  (kontakty z dzieckiem, ograniczeni władzy rodzicielskiej)
 • sprawy o przysposobienie
 • sprawy z zakresu opieki
 • sprawy o odebranie władzy rodzicielskiej
 • sprawy z zakresu kurateli
 • ustalenie ojcostwa
 • ubezwłasnowolnienie
 • sprawy alimentacyjne

SPRAWY SPADKOWE

 • sprawy o stwierdzenie nabycia spadku,
 • dział spadku, – zabezpieczenie spadku,
 • przyjęcie bądź odrzucenie spadku,
 • o obalenie testamentu,

POSTĘPOWANIE EGZEKUCYJNE I ZABEZPIECZAJĄCE

 • udział w postępowaniu egzekucyjnym
 • skargi na czynności komornika
 • wnioski o wszczęcie egzekucji

POSTĘPOWANIA NAKAZOWE I UPOMINAWCZE

 • sporządzanie pozwu o wydanie nakazu zapłaty
 • sprzeciwu oraz zarzutów od nakazu zapłaty

POSTĘPOWANIE UPROSZCZONE

 • w przypadku dochodzenia roszczeń wynikających z umów, roszczeń wynikających z gwarancji lub niezgodności towaru z umową sprzedaży
 • o zapłatę czynszu najmu lokali mieszkalnych i opłat z tytułu korzystania z lokalu mieszkalnego w spółdzielni

SPRAWY DOTYCZĄCE UMÓW ZOBOWIĄZANIOWYCH

sprzedaży, zamiany, dostawy, kontraktacji, o dzieło, o roboty budowlane, najmu i dzierżawy, użyczenia, pożyczki, zlecenia, komisu, przechowania.

PRAWO KARNE

 • udział obrońcy i pełnomocnika w postępowaniu przygotowawczym,
 • udział obrońcy przed sądem w przedmiocie tymczasowego aresztowania,
 • sporządzanie aktów oskarżenia,
 • udział obrońcy i pełnomocnika przed wszystkimi instancjami,
 • karno skarbowe,
 • wnoszenie środków odwoławczych (zażaleń, apelacje).

SPRAWY Z ZAKRESU NIERUCHOMOŚCI

 • stwierdzenia zasiedzenia nieruchomości
 • sprawy związane z współwłasnością nieruchomości i użytkowaniem
 • zniesienie współwłasności nieruchomości
 • reprezentację klientów przed sądem wieczysto księgowym
 • ustanowienia drogi koniecznej
 • sprawy związane z najmem i dzierżawą nieruchomości
 • sprawy związane z ustanowieniem służebności przesyłu (odszkodowanie i wynagrodzenie)

PRAWO ADMINISTRACYJNE

 • sporządzanie skargi, odwołań i zażaleń,
 • sprawy o odszkodowanie,
 • zastępstwo przed organami administracji publicznej,
 • zastępstwo procesowe przed sądami administracyjnymi,
 • sporządzanie opinii prawnych,
 • sporządzanie pism procesowych i innych,
 • dochodzenie odszkodowań za szkody wywołane bezprawnymi decyzjami administracyjnymi.

ODSZKODOWANIA

Kancelaria świadczy usługi doradztwa, oraz reprezentacji w postępowaniach odszkodowawczych w sprawach dotyczących uszczerbku na zdrowiu, dobrach osobistych lub majątku spowodowanych w szczególności:

 • wypadkami komunikacyjnych,
 • wypadkami przy pracy,
 • błędami w sztuce lekarskiej,
 • niewłaściwym wykonaniem usługi
 • zgłoszenie szkody do ubezpieczyciela lub innego podmiotu odpowiedzialnego,
 • innymi zdarzeniami rodzącymi odpowiedzialność odszkodowawczą.

 

ZAKRES USŁUG DLA PRZEDSIĘBIORSTW

Kancelaria świadczy zarówno doraźną pomoc prawną, jak i stałą obsługę prawną bieżącej działalności gospodarczej.

Kancelaria zapewnia całościową obsługę w zakresie prawa spółek i działalności gospodarczej. Obsługa ta obejmuje reprezentację w toku postępowań przed sądem, zarówno w sprawach rejestracyjnych jak i spornych.

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przygotowawczych i sądowych w sprawach nadużyć i przestępstw gospodarczych oraz działania na szkodę spółki przez osoby pełniące funkcję w organach spółek prawa handlowego.

KANCELARIA ZAPEWNIA POMOC W SZCZEGÓLNOŚCI:

 • tworzenie i likwidacja spółek,
 • doradztwo w zakresie prowadzenia działalności w Polsce,
 • doradztwo dotyczące bieżącej działalności spółek,
 • łączenie i przekształcanie spółek prawa handlowego,
 • konstruowanie umów cywilno-prawnych.
 • sprawy karne gospodarcze